Isännöitsijäpartneriksi

Vakain Oy on ensimmäinen aidolla partnerimallilla toimiva isännöintiyritys. Haemme avoimesti alan parhaita osaajia osakkaiksi ja isännöitsijäpartnereiksi.

Osaavalle vastuunkantajalle ryhtyminen isännöitsijäpartneriksi on työsuhdetta tai yksinyrittäjyyttä parempi tapa toimia isännöitsijänä. Isännöitsijäpartnerit omistajat yhtiön tasaosuuksin ja johtavat sitä itse. Osakassopimus varmistaa ja mahdollistaa myös lähtemisen pois alalta tai eläkkeelle.

Isännöitsijäpartneri on yrittäjä, koska osakkaita on enintään kymmenen. Yrittäjyys mahdollistaa myös varallisuuden kartuttamisen, koska palkkaa kannattaa nostaa vain sen verran kuin tarvitsee elämiseen ja loput voi sijoittaa.

Edut isännöitsijäpartnerille

Osakkuus partnerimallisessa isännöintiyrityksessä on mahdollisuus isännöitsijälle, joka:

  • haluaa saada korvauksen työstään koko asiakassuhteen ajalta ja myös sen päättyessä 
  • ei halua maksaa osaa palkastaan muille siksi, että joku muu omistaa asiakkuudet
  • on valmis ottamaan alkuun riskin siirtyessään pois palkkatyöstä
  • haluaa päättää oman työnsä määrästä ja osittain myös sisällöstä
  • haluaa johtaa ja kehittää yritystään yhdessä muiden osakkaiden kanssa
  • pitää tärkeänä asiakkailleen tarjoamansa palvelun kehittämistä paremmaksi
  • haluaa päästä osakkaaksi kasvavaan isännöintiyhteisöön
  • innostuu ajatuksesta olla osa uudella tavalla organisoitua isännöintiliiketoimintaa

Partnerimalli tuo kilpailuetua taloyhtiöasiakkaiden suuntaan

Partnerimallinen isännöintiyritys on tehokas ja tuottaa siksi kilpailuetua. Sellaisessa toimintaympäristössä isännöitsijän parempi toimia.

Palvelu on pysyvää ja jatkuvaa, koska sen kesto ja tärkeiltä osin myös sisältö on isännöitsijäpartnerin ja asiakastaloyhtiön hallituksen keskinäinen asia. Siihen ei vaikuta joku muu henkilö tai ulkoinen tapahtuma, kuten yrityskauppa.

Yrityksen organisaation matala hierarkia ja kevyt kustannusrakenne mahdollistaa se, että asiakkaita ei tarvitse otta enempää kuin pystyy kunnolla hoitamaan. Palvelutaso on siten helpompi pitää korkeana ja asiakkaat tyytyväisinä, omasta ansainnasta tinkimättä.

Dynaaminen johtamisjärjestelmä

Yritystä johdetaan tehokkaasti, tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti. Johtamisjärjestelmä on dynaaminen, joka tarkoittaa sitä, että asiat käsitellään yksi kerrallaan etukäteen laadittujen esitysten perusteella juoksevalla periaatteella. Perinteistä kokousmallia ei ole, vaan käytetään päätöksenteonhallinnan järjestelmää ja sen tukena tarvittaessa keskusteluja.

Pitkiä, monia asioita käsitteleviä kokouksia ei pidetä. Neljännesvuosittain pidettävä osakaskokous vahvistaa tehtäväjaon ja tavoitteet seuraavalle jaksolle, mutta päätöksiä yksittäisistä asioista tehdään sitä mukaa kuin valmiita esityksiä saadaan tai tilanne niin vaatii. Kaikki isännöitsijäpartnerit osallistuvat yhtiön johtamiseen.

Isännöitsijäpartnerin työskentely yhtiössä

Isännöitsijäpartnereiden kesken jaetaan yrityksen toiminnan vaatimat tehtävät ja työstä maksetaan korvaus. Neljännesvuosittainen osakaskokous päättää tehtäväjaosta sekä hyväksyy tekemiset ja seuraavan jakson suunnitelman sekä työtuntiarvion.

Isännöitsijäpartnerin asema ei ole kaikilta osin samanlainen kuin itsenäisellä yrittäjällä. Velvollisuutena on osallistua aktiivisesti yhtiön johtamiseen sekä tehdä päätoimisena isännöintityötä yhteisesti sovitulla palvelukuvauksella. Tärkeä velvollisuus on myös vastavuoroisuusperiaatteella tehtävä laadukkaasti toteutettu tuuraaminen. Tuurauksesta on selkeät säännöt, eli jos vastavuoroisuus ei mene tasan, niin loput voi kompensoida rahalla. Järjestely tuo tukea ja turvaa sekä isännöitsijäpartnereille itselleen että asiakastaloyhtiöille.

Isännöitsijäpartneri muodostaa kustannuspaikan, johon kirjataan kaikki omien asiakkaiden tuotot. Kuluiksi kirjataan kaikki suorat kulut kuten omat työvälineet ja lisäksi osuudet esimerkiksi työtilakuluista ja käytetyistä muista yhteisistä resursseista. Näiden erotus maksetaan isännöitsijäpartnerin omalle yhtiölle (tmi tai oy). Yritys ei siis tee voittoa eikä osinkoa jää jaettavaksi. Isännöitsijäpartneri päättää itse paljonko nostaa palkkaa omasta yhtiöstään. 

Isännöitsijäpartnerin asiakkaat

Valmista asiakaskuntaa uudella isännöitsijäpartnerilla ei ole, vaan asiakkaat hankitaan itse. Asiakkaita on kuitenkin huomattavasti helpompi hankkia yhteisön jäsenenä ja kollegoiden tuella jo toimivan yrityksen nimissä, kuin vasta perustettuun uuteen yritykseen.  Ns. finder´s feetä sovelletaan, jolla varmistetaan yrittäjäkumppaneiden täysi tuki myös uusasiakashankinnassa.

Liiketoiminnan tuottopotentiaali 

Kun isännöitsijäpartneri  hoitaa yksin omia asiakkaitaan, ei kyse varsinaisesti ole liiketoiminnasta. Isännöitsijä saa työstä palkkansa, eikä joudu huolehtimaan työntekijöiden tekemisistä. Liiketoiminnaksi toiminta kehittyy, kun isännöitsijäpartneri palkkaa yhden tai useamman avustavan isännöitsijän. Isännöitsijäpartneri on edelleen kaupparekisteriin merkitty ja myös tosiasiallinen vastuuisännöitsijä, jolloin avustavien isännöitsijöiden ja sitä myöten asiakastaloyhtiöiden enimmäismäärä on rajallinen. Määrä riippuu isännöitsijäpartnerin kyvystä löytää hyviä avustajia ja erityisesti kyvystä ohjata ja opastaa näitä työssään. 

Kelpoisuusvaatimukset

Isännöitsijäpartneri on ammattitaitoinen isännöitsijä, jolla on vahva tahto hoitaa taloyhtiöitä hyvin ja vaivaa säästämättä. Kykenee huolehtimaan asunto-osakeyhtiön isännöintiin kuuluvista tehtävistä ja vastuista kaikilta osin itsenäisesti, mutta ulkopuolista korkeatasoista tilitoimistoa käytetään. Kirjanpitoa ei siis tarvitse itse osata tehdä, mutta kylläkin ymmärtää. Teknisiä asiantuntijapalveluita kukin isännöitsijäpartneri tilaa isännöimilleen taloyhtiöille oman osaamistason mukaisesti.

Kokemusta itsenäisestä isännöintityöstä on vähintään muutamasta taloyhtiöstä vähintään yhden tilikauden yli.

Koulutustason vähimmäisvaatimus on isännöinnin ammattitutkinto (IAT). Lisäksi käytännössä pitää olla muutakin soveltuvaa koulutuspohjaa.

Valintaprosessi ei ole missään vaiheessa julkinen ja siitä tietäviä isännöitsijäpartnereita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Päätöksen osakkaaksi ottamisesta tekee osakaskokous yksimielisellä päätöksellä.

Osakkuus

Uusi osakkaaksi tuleva isännöitsijäpartneri ostaa osakkeensa olemassa olevilta isännöitsijäpartnereilta. Eli isännöitsijäpartnerien määrän kasvaessa kaikkien osakkaiden omistusosuudet yhtiöstä pienenevät samassa suhteessa. Osakkeet maksetaan erillisen maksuohjelman mukaisesti sitten kun oma kustannuspaikka tuottaa riittävästi, minkä jälkeen omistusoikeus siirtyy.

Yhtiön arvon määrittelee osakaskokous, eli millä hinnalla osakkeita myydään uusille isännöitsijäpartnereille.

Osakassopimuksessa määritellään ehdot, jolla isännöitsijäpartneri voi halutessaan luopua osakkuudestaan ja halutessaan viedä taloyhtiöasiakkaansa mukanaan. Osakkaat sitoutuvat lunastamaan poislähtevän osakkaan osakkeet ja ottamaan tämän asiakkaat hoitoonsa. Lunastushinta on yksiselitteisen laskukaavan mukainen.

Isännöitsijäpartnerin osakkuus voidaan myös osakaskokouksen päätöksellä lunastaa ulos, mikäli yhteisiä sääntöjä ei noudateta tai isännöitsijäpartneri ei enää täytä osakassopimuksessa määritelty kelpoisuusvaatimuksia. Asiakassuhteet pois lähtevä isännöitsijä saa halutessaan siirtää. 

Miten eteenpäin?

Jos kiinnostuit ja arvioit mahdollisesti täyttäväsi kelpoisuusvaatimukset, niin ota yhteyttä Kai Lehteen. Käydään luottamuksellinen alustava keskustelu.